Thông tin Công nghệ

 AutoCAD là công cụ hỗ trợ thiết kế, xứ lý, trình bày, lên bản vẽ kỹ thuật trên máy tính, phổ biến...