Thiết Kế Kim Loại Tấm với Solid Edge

Thiết Kế Đường Ống với Solid Edge (hỗ trợ ngành Công nghiệp Dầu khí)

Thiết Kế Khung Dầm và Kế Cấu Hàn

với Solid Edge

Thiết Kế Khung Dầm và Kế Cấu Hàn

với Solid Edge

Thiết Kế Khối Phức Tạp với Solid Edge

Chỉnh Sửa Thiết Kế Linh Hoạt

với Solid Edge

Thiết Kế Cụm Lắp Ráp Lớn với Solid Edge

Thiết Kế Cụm Lắp Ráp Lớn với Solid Edge